ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 2014-09-23 , 16:52:26

ไอแบงก์ จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ”  เปิดโอกาสลูกหนี้รายย่อยมีปัญหา
       เปิดโต๊ะเจรจาให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ ลูกค้าไอแบงก์โครงการสินเชื่อจุลภาคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาหนี้สิน ไม่ต้องถูกฟ้องดำเนินคดี
      ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  หรือ  ไอแบงก์ร่วมกับสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยจากโครงการของฝ่ายสินเชื่อจุลภาค ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีความตามกฎหมาย โดยให้โอกาสลูกค้าในการชำระหนี้คืนธนาคารด้วยวิธีการต่างๆตามความสามารถ และศักยภาพที่ยังไม่มีทางออกเรื่องปัญหาหนี้สินเข้ามาพบปะพูดคุย หรือขอคำแนะนำในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารฝ่ายสินเชื่อจุลภาค และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยโครงการนี้ มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ดังนี้

       

  • ศาลแขวงจังหวัดสงขลา วันที่ 19-22 กันยายน 2557 
  • อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการ สำนักศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจัตุจักร กทม. วันที่ 27-28 กันยายน 2557และวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557
  • ศาลจังหวัดสตูล วันที่ 2 ตุลาคม 2557
  • ศาลจังหวัดยะลา วันที่ 15 ตุลาคม 2557
  • ศาลจังหวัดปัตตานี  วันที่ 18 ตุลาคม 2557
  • ศาลจังหวัดนราธิวาส วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557

  

ทั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ อีกโครงการหนึ่งที่ ไอแบงก์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไอแบงก์ได้ให้ความสำคัญตลอดมา โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามระเบียบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยสิทธิประโยชน์ที่ไอแบงก์ ได้เสนอต่อลูกหนี้ในโครงการไกล่เกลี่ย มีดังนี้

  • ชำระหนี้ครั้งเดียว (ปิดบัญชี) ลดค่าปรับผิดนัดชำระให้ 100 % และลดกำไรพักแขวน 75 % โดยไม่มีส่วนสูญเสีย
  • กรณีลูกหนี้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีระยะเวลาในการชำระไม่เกิน 6 เดือน ลดค่าปรับผิดนัดชำระให้ 100 % และลดกำไรพักแขวน 50 % โดยไม่มีส่วนสูญเสีย ซึ่งเป็นการตั้งพักไว้นอกมูลหนี้ หากลูกหนี้ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข TDR เงื่อนไขจะกลับไปที่สัญญาเดิม
  • กรณีลูกหนี้ขอทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการขอลดค่างวดผ่อนชำระ และขยายเวลาในการชำระ ลด

  • เฉพาะค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ 100 %   เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าให้ได้รับการแก้ไขหนี้ ซึ่งจะช่วยยุติปัญหาการชำระหนี้ได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ทั้งนี้ หากลูกค้า ไอแบงก์  ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1302 หรือ  ฝ่ายสินเชื่อจุลภาค  02-739-3960 – 2 ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 085-484-7903     

 

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter