ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ Ι 2014-04-4

กลุ่ม ปตท. ลงนามสัญญาก่อสร้างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ที่ดีที่สุดระดับโลกให้คนไทยกลุ่ม ปตท.ลงนามสัญญาก่อสร้างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดระดับโลก ให้คนไทย พร้อมถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558

     ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง เปิดเผยว่า กลุ่มปตท.และนายอุทร ภูษิตกาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฤทธา จำกัด ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก ระยะที่ 1 ในวงเงิน 1,900,000,000.- บาท เพื่อก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง (Rayong Advanced Institute of Science and Technology : RAIST) และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (Rayong Science Academy : RASA) บนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่ ที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีกำหนดเปิดภาคการศึกษาแรกในปี 2558

     ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น เมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมา และสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 5,240 ล้านบาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้ง RAIST และ RASA ให้เป็นสถาบันการศึกษา ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของคนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีระดับประเทศภายใน 5 ปีข้างหน้า และก้าวเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568 และเป็น 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ภายในปี 2578

     สำหรับงานก่อสร้างได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 มีเป้าหมาย 14 เดือนข้างหน้าต้องแล้วเสร็จสำหรับงานก่อสร้างในเฟสแรกของสถาบันการศึกษาทั้ง สองแห่ง ประกอบไปด้วย อาคารเรียน อาคารสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน บ้านพักอาจารย์ ห้องสมุด และระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสวนและแลนด์สเคป ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างเฟสแรก 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของโรงเรียนฯ RASA 900 ล้านบาท สถาบันฯ RAIST 1,798 ล้านบาท

    โดยงานออกแบบโครงการฯ กำหนดแนวทางการออกแบบผังแม่บทและภูมิสถาปัตยกรรมที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบสิ่ง แวดล้อม กำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก คำนึงถึงความปลอดภัย ยึดแนวทางการออกแบบที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการสร้างป่านิเวศน์ล้อมรอบแต่ละอาคาร พร้อมขุดสระน้ำเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำโครงการและเพื่อส่งเสริมทัศนียภาพและ ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ และยังเน้นการออกแบบพื้นที่อาคารตามรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ ให้มีพื้นที่พบปะ สนทนาภายนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด

 "นับจากนี้อีกราว 14 เดือน หรือปีเศษ สิ่งที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย กำลัง จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ที่กลุ่ม ปตท. และคนไทยจะได้ภาคภูมิใจและพร้อมใจกันถวายสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งนี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558"ดร.ไพรินทร์กล่าว

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter