ในประเทศ

ในประเทศ 2014-05-29, 19:06:26

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ดันปฏิรูปประชาธิปไตยด้วยการขจัดคอร์รัปชัน
กรุงเทพฯ  29 พฤษภาคม 2557 : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ว่า  “สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมที่จะปฏิรูปมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  โดยการปิดช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ทั้งระดับนโยบายจนถึงระดับปฎิบัติการ ครอบคลุมโครงการระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ที่สำคัญที่สุด จะต้องมีหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีอำนาจในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง”


ในระหว่างที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความสามัคคีและความสงบสุขให้กับประเทศชาตินั้น ได้ดำเนินนโยบายที่เน้นความโปร่งใสและรวดเร็วโดยสั่งการปลดล็อคเรื่องเร่งด่วนหลายโครงการ เช่น  จ่ายหนี้จำนำข้าวชาวนา ให้เสร็จใน 20 วัน พร้อมเปิดเผยความเสียหายและการทุจริตในโครงการจำนำข้าว, ออกใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม (รง 4) ที่ถูกต้องและยังติดค้างอยู่, ทบทวนโครงการที่ใช้งบประมาณสูงและเป็นโครงการที่ประชาชนเคลือบแคลงสงสัย  เช่น  โครงการรถไฟความเร็วสูง, โครงการรถเมล์ NGV ของขสมก.  3,000 คัน และแผนการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท เป็นต้น   ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ สนับสนุนการดำเนินการของ คสช. ดังกล่าว  และขอเสนอเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะเรื่องคงไม่เพียงพอ ควรมีการปรับโครงสร้างและสร้างกลไกกระบวนการทำงานภายในให้เป็นรากฐานที่แข็งแรง เพื่อให้โครงการต่างๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างโปร่งใสและเป็นรูปธรรมในอนาคต
ดังนั้น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ  ขอเสนอให้ คสช. พิจารณาดำเนินการในประเด็นต่อไปนี้ อย่างเร่งด่วน


    •    แก้ไขกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำระบบเพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการให้เป็นรากฐานที่ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าบุคคลที่เข้ามามีอำนาจจะเป็นใครก็ตาม

    •    ส่งเสริมและให้อำนาจองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  สามารถทำงานได้อย่างมีอิสระและมีประสิทธิภาพ

    •    ส่งเสริมและสร้างกลไกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้สะดวกและรวดเร็ว  กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในโครงการจัดซื้อจัดจ้างสำคัญๆ ของภาครัฐ

    •    ปฏิรูประบบการเลือกตั้ง สส.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส เพื่อให้ได้ผู้นำประเทศที่บริหารบ้านเมืองโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และสำนึกรู้ชอบชั่วดี (Moral) เพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้าสู่สภา

 ทั้งนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ มีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมทำงานและผลักดันงานปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้ศึกษารูปแบบการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายนานาประเทศ และได้นำเสนอประเด็นสำคัญๆ ไว้ในหลายเวทีที่ผ่านมาแล้ว
       
                                                                           
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ได้เสนอแผนแม่บทให้สังคมได้ร่วมกันพิจารณา ขับเคลื่อน และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ ดังนี้

    •    “การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” (Reform “Rule of Law”)

เพื่อปรับปรุงกฏหมายให้ทันกับโลกปัจจุบันและมีมาตรการที่บังคับใช้ได้อย่างจริงจัง ได้มาตรฐาน สากล ทำให้กระบวนการยุติธรรมและบุคคลากร ทั้ง ตำรวจ อัยการ ศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระ สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

    •     การปฏิรูปด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและสังคม”  (Reform “Social Participation”)

เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐตั้งแต่การกำหนด การตัดสินใจ และการติดตามตรวจสอบ ตามที่ได้บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาตรา 78 (5) และ 87 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมั่นใจได้ว่าทรัพยากรของประเทศได้ถูกใช้ไปในทางที่เหมาะสม

    •    “การปฏิรูปด้านการรณรงค์คุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชัน” (Reform “Social Morality”)  

เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างแบบอย่างทางคุณธรรม จริยธรรมในระดับปัจเจกบุคคล ตั้งแต่เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงการรณรงค์อย่างเข้มข้นให้คนไทยและสังคมไทยไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ

    •    “การปฏิรูปด้านมาตรการเรื่องความโปร่งใสฯ” (Reform “Transparency”)

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ อันเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันคอร์รัปชัน ซึ่งจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี


    •    “การปฏิรูปด้านการสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันภาครัฐ” ( Reform “Roles & Accountability”)

เพื่อให้เกิดการทำงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันภาครัฐ เช่น ป.ป.ช. สตง. และ ป.ป.ท. มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง มีสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) และได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter