ในประเทศ

ในประเทศ | 19 ธันวาคม 2556

กรมการขนส่งฯ ใจดี ยืดเวลาเปลี่ยนป้ายแตกลายงาฟรี ถึง 30 ก.ย. 57กรมการขนส่งทางบกแจ้งขยายเวลาการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดแตกลายงาฟรี ออกไปจนถึง 30 ก.ย. 57

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้เจ้าของรถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด แตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทดแทนได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-30 กันยายน 2556 นั้น ปรากฏว่าขณะนี้ยังมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถที่ยังมิได้มาติดต่อขอรับแผ่นป้ายทดแทนอีกเป็นจำนวนมาก

“ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว กรมฯ จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ชำรุดแตกลายงาตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยกำหนดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถ ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึง 1 กันยายน 2553 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ฟรีต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าวต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติแผ่นป้ายละ 100 บาท” นายอัฌษไธค์ กล่าว

ผู้ประสงค์ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายกรณีชำรุดแตกลายงา โดยส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำหรับส่วนภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

โดยเจ้าของรถสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้หลังครบกำหนด 15 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นความประสงค์ โดยในวันที่มาติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่เจ้าของรถต้องนำใบรับพร้อมด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมที่ชำรุดแตกลายงาส่งคืนนายทะเบียนด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8806-7 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือที่ Call Center 1584

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter