ในประเทศ

ข่าวในประเทศ Ι 2014-02-21, 19:15:01

กลุ่ม ปตท.รับรางวัลยอดเยี่ยมเอเชียประจำปี 2557
ปตท.บริษัทเดียวของไทยที่ได้รับรางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม” และ รางวัล “ทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม” อีกทั้งรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียอื่น ๆ ในประเภทบุคคล คือ ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และในประเภทองค์กร คือ รางวัลความรับชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม โดยนิตยสารการเงินและธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย Corporate Governance Asia

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นิตยสารคอร์ปอเรทกาเวอฟ์แนนซ์เอเชีย (Corporate Governance Asia) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ได้ประกาศมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรชั้นนำของเอเชียในสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2557 โดยกลุ่ม ปตท.เป็นกลุ่มบริษัทของไทยที่ได้รับการยอมรับและรับมอบรางวัลมากที่สุดจากผลงานการดำเนินงานที่โดดเด่นที่ผ่านมา

สำหรับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับเอเชียทั้งประเภทบุคคลและประเภทองค์กร ดังนี้ ประเภทบุคคลได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) โดย นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) โดย นายพิจินต์ อภิวันทนาพร ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ และประเภทองค์กร ได้แก่ รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม (Best CSR) รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility) รางวัลทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม (Best Corporate Communications Team) และ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations)

ทั้งนี้ นิตยสารคอร์ปอเรทกาเวอฟ์แนนซ์เอเชียได้มอบรางวัลประจำปี 2557 นี้ให้ในประเภทบุคคลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงความพยายามในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในประเทศ ในขณะที่เกณฑ์การพิจารณารางวัลสำหรับประเภทองค์กรนั้นจะพิจารณามอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับภูมิภาค

นอกจาก ปตท.ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ แล้ว ยังมีบริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ได้รับการพิจารณามอบรางวัลอีกด้วย โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) เช่นเดียวกันกับ ดร.ไพรินทร์ ในขณะที่ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) เช่นเดียวกันกับ นายสุรงค์

สำหรับรางวัลประเภทองค์กรที่บริษัทในกลุ่ม ปตท.ได้รับนั้นมี ดังนี้
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility) และ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) เช่นเดียวกัน
นายประเสริฐ กล่าวว่า รางวัลที่กลุ่ม ปตท.ได้รับทั้งสิ้น 14 รางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานที่มีความเป็นมืออาชีพ มีการใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับนักลงทุนและคู่ค้าของกลุ่ม ปตท. ในทุกๆพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.เข้าไปลงทุน จนได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ นิตยสารคอร์ปอเรทกาเวอฟ์แนนซ์เอเชียกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนเมษายน 2557 ณ ประเทศฮ่องกง

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter