ในประเทศ
ในประเทศ Ι สิ่งแวดล้อม Ι 2014-03-05, 2014-03-05

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เปิดมุมมองใหม่ในมิติด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย พัฒนากลไกของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดเพชร ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และโรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ดำเนินการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยออกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสงวน บำรุง รักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ศึกษาดูงาน ปรับแนวคิด เพื่อเสริมทักษะในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิดแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ยกระดับสู่การพัฒนากลไกการจัดการที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ปี 2557-2560 เพื่อให้คณะกรรมการของเครือข่าย ทสม. ในแต่ละระดับสามารถนำแนวคิดไปพัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ และสร้างกระบวนการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย ทสม. ในจังหวัดที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังเครือข่าย ทสม. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพิธีสืบชะตาสายน้ำ ปล่อยปลา คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ ณ วัดเพชร ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เพื่อชุมชน และความยั่งยืน โดย พระอาจารย์อมรมิตร 
คำภีรธรรมโม วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2557 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter