การเมือง
การเมือง / 1 ธันวาคม 2556

“สุเทพ” อ่านแถลงการณ์กปปส.สั่งให้หยุดงาน2ธ.ค.-ขอสื่องดรายงานข่าวรัฐบาล
"สุเทพ"อ่านแถลงการณ์กปปส. ชวนคนไทยพิทักษ์รธน.-ไล่ระบอบทักษิณ ลั่นคุมหลายพื้นที่แล้ว สั่งให้หยุด2ธ.ค.

เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 1 ธันวาคม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ของ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตนิ์เป็นประมุขหรือ กปปส. บนเวทีศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

นายสุเทพ กล่าวระบุว่า เป็นที่ปรากฎแจ้งชัดแล้วว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ พรรคเพื่อไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาเสียงข้างมากได้กระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นการกระทำให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว แทนที่บุคคลเหล่านี้จะแสดงความสำนึกผิดต่อการกระทำอันมิชอบของตน กลับแสดงออกโดยการประกาศต่อสาธารณชนว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นการกระทำที่ขัดกับมาตรา 216 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้กระทำการขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมายและขาดความชอบธรรมทางการเมือง


"การกระทำของรัฐบาลเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นายกรัฐมนตรีมิได้ขอพระราชทานร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลับคืนมาแสดงว่ารัฐบาลประสงค์จะให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยหรือหากไม่ลงทรงพระปรมาภิไธยใน 90 วัน รัฐสภาก็อาจลงมติด้วยเสียงสองในสามยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวและบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป การกระทำดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนสามารถออกมาแสดงพลังตามสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อยืนหยัดในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย" นายสุเทพ กล่าวและว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย การออกมาแสดงพลังของปวงชนชาวไทยเป็นการทำหน้าที่ของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ กปปส. อันประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชน องค์กรเครือข่าย สหภาพแรงงาน กลุ่มวิชาการ และตัวแทนวิชาชีพต่างๆ ที่ร่วมกันคัดค้านการตราร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรม และร่วมกันพิทักษ์รัฐธรรมนูญครั้งนี้ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่มุ่งขจัดระบอบทักษิณ ได้รับอาณัติจากเสียงมวลมหาประชาชนให้ทำการต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลที่เป็นร่างทรงของระบอบทักษิณที่ได้กระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

นายสุเทพ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าการดำเนินการของกปปส.เป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา 69 ในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ เป็นการกระทำตามหลักประชาธิปไตยทางตรงโดยอาศัยหลักการอหิงสาสันติ เพื่อขจัดระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา ที่เราเรียกกันว่า ระบอบทักษิณ ให้พ้นไปจากแผ่นดินไทย ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ในประเทศไทยสืบไป จึงขอเชิญชวนมวลมหาประชาชนพร้อมใจกันสมัครสมานสามัคคีเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ทำให้ระบอบการปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขาดความชอบธรรมทางการเมืองพ้นไปจากแผ่นดิน จากนั้นประชาชนจะได้ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนมีความมั่นคงและเป็นสุขต่อไป


นายสุเทพกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กปปส. ได้รายงานสถาณการณ์อย่างต่อเนื่องที่ชุมนุมมาเป็นวันที่ 32 แล้ว ซึ่งมีประชาชนออกมาร่วมชุมนุมเป็นล้านๆคน และวันที่ 1 ธ.ค.ได้มีการเดินอย่างอารยะเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ ได้แก่ 1.ศูนย์ราชการ 2.บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด 3.บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 4.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 5.กระทรวงยุติธรรม 6.กระทรวงพาณิชย์ 7.กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ 8.กระทรวงแรงงาน 9.กระทรวงการต่างประเทศ 10.กระทรวงมหาดไทย 11.กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธิสันติวิธีไม่มีความรุนแรง

นายสุเทพกล่าวต่อว่า ส่วนสื่อมวลชน กปปส. ขอคว่ามร่วมมือถ่ายทอดการแถลงของกปปส. โดยสื่อมวลชนเข้าใจแนวทาง กปปส.และประชาชนเป็นอย่างดี รัฐบาลทำร้ายนักศึกษาประชาชน ที่สำคัญคือทำตัวเป็นกบฏ ไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเท่ากับไม่ยอมรับการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นประชาชนจึงจำเป็นต้องชุมนุมต่อไป เพื่อให้เป็นการชุมนุมที่ต่อเนื่อง บัดนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศอ.รส.มุ่งทำร้ายและมีท่าทีแข็งกร้าวต่อประชาชน ประชาชนจึงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ทาง กปปส.จึงขอประกาศให้วันที่ 2 ธันวาคม นี้เป็นวันหยุดงานทั่วประเทศของทุกส่วนราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องอุทิศตัวเองเป็นสื่อของประชาชนด้วยการงดออกข่าวรัฐบาล และให้ทุกสถานีถ่ายทอดเฉพาะข่าวจาก กปปส. และการรายงานสถานการณ์จริงต่อพี่น้องทั่วประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ45ราย เป็นการก่อเหตุของรัฐบาล ตำรวจ และระบอบทักษิณ ทำร้ายนักศึกษาที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่า โดยไม่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของกปปส. และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักศึกษาที่บาดเจ็บและเสียชีวิต และขอประณามรัฐบาล นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขาดสำนึกผิดชั่วดี กปปส.ขอขอบคุณประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้ร่วมขบวนและขจัดระบอบทักษิณไปจากแผ่นดินไทย ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและตำรวจให้เห็นแก่บ้านเมืองหยุดใส่ร้ายและทำร้ายประชาชน และคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขประเทศต่อไป ทั้งนี้ความคืบหน้าของกปปส.จะประกาศเป็นระยะๆต่อไป


ที่มา มติชน

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter