ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ » 2014-05-07, 14:19:06

ด่วน! ศอ.บต. รับสมัครผู้สนใจทุนปริญญาตรีองค์กรศาสนาอินโดนีเซียศอ.บต.รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขององค์กรศาสนาประเทศอินโดนีเซีย (Muhammadiya) สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2557     

พันตำรวจเอกทวี  สอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ได้รับความร่วมมือจากองค์การศาสนาอิสลาม ประเทศอินโดนีเซีย คือ องค์กร Muhammadiyah  มอบ ทุนในการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๓ ปีครึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah จำนวน ๑๓ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อกระชับความสำคัญระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียในระดับประชาชนให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ให้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาภูมิลำเนาและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน จะต้องเป็นนักศึกษาไทยมุสลิม มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ สงขลา (๔ อำเภอ คือ เทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ) ติดต่อ กันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือบิดามารดา มีภูมิลำเนาอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ หรือจบการศึกษาดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี  มีใบแสดงผลการสอบ(O-NET และ คะแนน GPA, GAT-PAT สำหรับผู้ที่จบการศึกษาปี ๒๕๕๕) และใบแสดงผลการสอบ (O-NET, GAT-PAT และ คะแนน GPA สำหรับผู้ที่จบการศึกษาปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗) 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ กองกิจการต่างประเทศ  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา   โทรศัพท์   0 7327 - 4103  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sbpac.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter