ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ 2014-09-21 , 17:13:54

สสม.นำสื่อสำรวจพื้นที่  สร้างสุขชาวปัตตานี-สงขลา                มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยฯ สสม. นำสื่อมวลมุสลิมเที่ยวชมงานและติดตามผลการทำงานในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสงขลา และปัตตานีเมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน ที่ผ่านมา

                โดยงานนี้สสม.ได้พาคณะนักนักข่าวเดินทางไปตามพื้นที่นำร่องต่างๆ ทั้งโรงเรียนปอเนาะอะห์มาดียะห์ อ.บางคล่ำ จ.สงขลา ชุมชนรักษ์สุขภาวะบ้านเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชมชุมชนปาตาบาระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และโรงเรียนปอเนาะอิสลามวิทยาอ.หนองจิก จ.ปัตตานี

                จากการพูดคุยกับผู้นำชุมชน และโต๊ะครูแต่ล่ะท่านทำให้ทราบว่า ในหลายพื้นที่เคยเป็นชุมชนที่ยากจน บางแห่งมีปัญหาด้านสุขภาวะรวมถึงการอยู่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง แต่เมื่อทางสสม.เข้ามาให้การสนับสนุนทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชุมชนดีขึ้น เพราะสสม.ไม่ได้ให้การสนับสนุนในด้านของงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่ลงลึกถึงการให้แนวคิดที่ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ การติดต่อประสารงานกับองค์กรภายนอกก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ชุมชนในการสนับสนุนของสสม.ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

                ลักษณะการพัฒนาชุมชนที่นี่เป็นไปแบบพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักการของศาสนาอิสลามเป็นหลักชี้นำ รวมไปถึงแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำมาสอดประสารกันอย่างลงตัว บ้าน มัสยิด โรงเรียน เป็นเสมือนหนึ่งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการจัดตั้งสหกรณ์ กองทุนเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชนโดยไม่ผิดกับหลักศาสนา รวมถึงกองทุนซะกาตต่างๆด้วย 

                อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือในบางชุมชนกลับไม่เต็มใจรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นนอกจากสสม.เพราะยังไม่มีความไว้วางใจซึ่งในส่วนนี้ต้องทำความเข้าใจกับสภาพสังคมที่ผ่านมาว่าเคยมีกำแพงกั้นระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐมาเนิ่นนานการจะให้ไว้ใจกันในช่วงสั้นๆจึงเป็นไปได้ยาก แต่ความสัมพันธ์กับหน่วยงานสสม.เป็นไปในทางตรงกันข้ามด้วยรูปแบบขององค์กร และการแสดงความจริงใจโดยไม่หวังผลประโยชน์

 

                จากการลงพื้นที่ของคณะสื่อมวลชนมุสลิมในครั้งนี้ทำให้เห็นภาพสะท้อนของการทำงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยฯ สสม.ซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่กลับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

 

               

 

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter