ชายแดนใต้
รายงาน Ι 2014-03-14, 18:10:19
โดย : วีระเกียรติ ตันตราภรณ์

ครูใต้ก้าวไกล คว้าชัยมุ่งสู่ “บาร์เซโลนา”


ครูคาดียะห์ อามานะกุล (ครูเข็ม)


เป็นที่ทราบดีว่าจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่อันตรายการศึกษาเน้นหนักไปในทางศาสนา การศึกษาขั้นพื้นฐานเองถึงแม้จะมีการส่งเสริมอยู่บ้างก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษ

ครูคาดียะห์ อามานะกุล (ครูเข็ม) ปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ภายใต้กระทรวงการศึกษาธิการ ครูคาดียะห์ จบปริญญาตรีด้านวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และจบปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครูคาดียะห์มีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วกว่า 6 ปี

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 3 ของนักเรียนส่วนใหญ่ในจังหวัดยะลา ครูคาดียะห์จึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น โปรแกรม Songsmith และ Microsoft Excel เพื่อจุดประกายความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนของเธอ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง ไปพร้อมๆ กับทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การทำงานร่วมกัน การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

กระทั่งเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธุ์ที่ผ่านมานี้ ครูคาดียะห์ อามานะกุล ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คุณครูผู้นำ” จากไมโครซอฟท์ คอร์เปอร์เรชั่น สหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในงานประชุม “ไมโครซอฟท์กับการศึกษา” ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2557 โดยครูคาดียะห์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในครู 250 คน จากผู้สมัครกว่า 22,000 คนทั่วโลก ซึ่งครูที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมแสดงผลงาน พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนให้กับนักเรียนของตน ซึ่งครูคาดียะห์ได้รับเลือกจากผลงานในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยน แปลงด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ

เด็กนักเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่ จะนับภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สามหรือสี่ของพวกเขา ต่อจากภาษาไทย ภาษาใต้ และภาษามลายู ด้วยเหตุนี้ ครูคาดียะห์จึงได้นำหลากหลายเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรม “บันได 5 ขั้นสู่การเป็นนักพูด” เพื่อจุดประกายความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มนักเรียนของเธอ ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดจากวิธีการสอนของครูคาดียะห์ คือ พัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียนด้านวิชาภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะสำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ได้แก่ การทำงานร่วมกัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดในเชิงวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม


โปรโมตการใช้เทคโนโลยีในเการเรียนรู้ ผ่านโครงการ Partners in Learning ของไมโครซอฟท์

ครูคาดียะห์ ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ผ่านโครงการ Partners in Learning (PiL) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่สนับสนุนโรงเรียนและครูผู้สอนในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิต สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี โดยในปัจจุบัน มีครูกว่า 9 ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับการอบรมผ่านโครงการ PiL และมีเด็กนักเรียนที่ได้รับประโยชน์กว่า 200 ล้านคนใน 114 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมฝึกอบรมครูแล้วถึง 164,000 คน และนำเทคโนโลยีไปสู่เด็กนักเรียนถึง 8.8 ล้านคน ทั่วประเทศ

ครูคาดียะห์ อามานะกุล กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์ทำให้ดิฉันได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนและนักเรียน ยกตัวอย่าง ดิฉันได้ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Songsmith ในการแต่งเพลงของตนเองและใช้ฟังก์ชัน Speak Cell ใน Microsoft Excel ในการเรียนรู้วิธีออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะทำให้การเรียนรู้สนุกสนานและสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เด็กนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายดายขึ้น ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการเป็นครูที่ได้รับยกย่องเป็น “คุณครูผู้นำ” และการมีโอกาสไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสเปนในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ดิฉันได้แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้จากครูจากนานาประเทศได้ ดิฉันขอขอบคุณไมโครซอฟท์สำหรับโอกาสในครั้งนี้ ที่จะช่วยให้ดิฉันได้พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ดียิ่งๆ ขึ้น สำหรับเด็กนักเรียนไดทยในภาคใต้ต่อไป”


สร้างเสริมศักยภาพของครู ผ่านโครงการ “คุณครูผู้นำ” (Microsoft Expert Educator Program)

โครงการ “คุณครูผู้นำ” เป็นโครงการที่ยกย่องบทบาทสำคัญของครูที่มีต่อชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 1 ปี เพื่อยกย่องคุณครูผู้นำจากทั่วโลกที่นำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา การทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์ทำให้ครูสามารถแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศึกษา ไปยังกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันและผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter